هیات مدیره

هیات مدیره 

امیرعلی مستخدمین حسینی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

مونا عابدنظری

نایب رئیس هیات مدیره

امین صابونچی

عضو هیات مدیره