هیئت مدیره

هیئت مدیره 

امیرعلی مستخدمین حسینی  سرمایه و دانش

امیرعلی مستخدمین حسینی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حسین عابدنظری  سرمایه و دانش

حسین عابدنظری

رئیس هیئت مدیره


مدیران

امیرعلی مستخدمین حسینی  سرمایه و دانش

امیرعلی مستخدمین حسینی

مدیرعامل

حسین عابدنظری  سرمایه و دانش

حسین عابدنظری

رئیس هیئت مدیره