گزیده تحلیل ها

 بخش دوم از گزیده میزتحلیل66 با عنوان ماهیت کسب و کار شرکت افق کوروش
بخش دوم از گزیده میزتحلیل66 با عنوان ماهیت کسب و کار شرکت افق کوروش

در این ویدئو که بخش اول از گزیده میزتحلیل ۶۶ با عنوان «تحلیل و برآورد سودآوری شرکت فروشگاه های زنجیر ...