گزیده تحلیل ها

 بخش اول از گزیده میزتحلیل66 با عنوان سناریوهای پیش روی نرخ ارز
بخش اول از گزیده میزتحلیل66 با عنوان سناریوهای پیش روی نرخ ارز

در این ویدئو که بخش اول از گزیده میزتحلیل ۶۶ با عنوان «تحلیل و برآورد سودآوری شرکت فروشگاه های زنجیر ...